Erialanõukogu

Üles  Tagasi  Edasi

Kuni 1975.a. töötas Tartu Riiklikus Ülikoolis füüsika erialanõukogu, kus on oma väitekirja kaitsnud praktiliselt kõik keskmise ja vanema põlvkonna eesti astronoomid. 1975.a. lõpus muutis NSVL Ministrite Nõukogu teaduslike kraadide ja kutsete andmise eeskirju, mis tähendas, et kõik senised erialanõukogud osutusid laialisaadetuteks. Asuti moodustama uusi nõukogusid, ka Tõraveres, sest meil oli välja kujunenud tugev teadlaste kollektiiv ja meie instituut oli üleliidulise probleemi Tähtede ja täheagregaatide ehitus ning evolutsioon koordineeriv asutus. Pealegi lubas meie instituut võtta enda peale Läti ja Leedu teenindamise, sest nende endi astronoomide kaader oli alles välja kujunemas. NSVL Kõrgem Atestatsioonikomisjon (KAK) kinnitas AAI astrofüüsika erialanõukogu 1976.a. aprillis järgmises koosseisus:

Esimees, ENSV TA akadeemik A. Kipper,

Aseesimees, ENSV korrespondentliide G. Kusmin,

Nõukogu teadussekretär, füüs.-mat. kand. T. Viik,

Liikmed: ENSV TA akadeemik H. Keres,

ENSV TA korrespondentliige V. Hižnjakov,

Füüs.-mat. doktor J. Einasto,

Füüs.-mat. doktor V. Riives,

Füüs.-mat. kand. L. Luud,

Füüs.-mat. kand. T. Kipper,

Füüs.-mat. kand. A. Sapar,

Füüs.-mat. kand. V. Unt,

Füüs.-mat. kand. U. Uus.

AAI astrofüüsika erialanõukogu. Istuvad (vasakult) Jaan Einasto, Aksel Kipper, Grigori Kusmin ja Harald Keres. Seisavad (vasakult) Undo Uus, Väino Unt, Gennadi Vainikko, Tõnu Viik ja Tõnu Kipper.
AAI astrofüüsika erialanõukogu. Istuvad (vasakult) Jaan Einasto, Aksel Kipper, Grigori Kusmin ja Harald Keres. Seisavad (vasakult) Undo Uus, Väino Unt, Gennadi Vainikko, Tõnu Viik ja Tõnu Kipper.

Kuna 1978.a. mais lahkus meie hulgast jäädavalt prof. V. Riives, siis uueks liikmeks sai TRÜ professor G. Vainikko. Ja kui prof. A. Kipper esimeheameti maha pani, siis sai erialanõukogu uueks esimeheks L. Luud, aseesimeheks T. Viik ja teadussekretäriks U. Uus.

Kokku kaitsti meie nõukogus kandidaadiväitekirja 103 dissertanti, neist 23 olid AAI töötajad ja 80 väljaspoolt Eestit – Venemaalt, Bulgaariast, Ukrainast, Leedust, Armeeniast, Aserbaidžanist, Kasahstanist, Lätist ja Tadžikistanist.

 

Iga kandidaadiväitekirja kaitsmisel pidi olema kaks ametlikku oponenti, kes kaitsmisel oma arvamuse esitasid. Meie inimestest oponeerisid kõige enam E.Saar (14 korda), T. Kipper (9) ja A. Sapar (8).

Enamasti oli kandidaaditööl ka juhendaja või siis teaduslik konsultant. Meil kaitstud tööde puhul oli selleks kõige sagedamini A. Masevitš Moskvast (7 tööd), A. Sutškov Rostovist, J. Einasto (6), V. Straižys Leedust (6), A. Tutukov Moskvast (6) ja A. Sapar (5).

Kaitstud väitekirjad võib temaatika järgi jagada teatud tinglikkusega järgmistesse rühmadesse (sulgudes väitekirjade arv rühmas):

kiirguslevi (4),

tähtede fotomeetria ja polarimeetria ning astronoomiliste aegridade analüüs (9),

tähtede spektrofotomeetria ja spektroskoopia (20),

relativistlike objektide otsimine ja uurimine (1),

täheatmosfääride koostis, struktuur ja füüsika (7),

tähtede füüsikalised parameetrid, siseehitus ja dünaamika ning füüsikalised protsessid tähtedes (7),

tähtede tekkimine ja evolutsioon (4),

tähtede ümbrised ja planetaarsed udukogud (10),

tähtedevahelise keskkonna struktuur ja füüsika (11),

gaasketaste dünaamika (1),

Galaktika ja teiste galaktikate ehitus, dünaamika ja evolutsioon (18),

galaktikarühmad ja –parved (3),

kosmoloogia (7),

teaduslugu (1).

Kõigist Tõraveres väitekirja kaitsnuist märgime eraldi AAI töötajad, esitades väitekirjade pealkirjad, kaitsmise kuupäevad ning juhendaja või teadusliku konsultandi nime).

Valeri Maljuto: Metallisisalduse efektid F ja G spektriklassi kääbustähtede spektraalsel klassifitseerimisel, 20.12.1976 (J. Einasto);

Jaak Jaaniste: Hüpergalaktilise struktuuri päritolu ja evolutsioon, 13.03.1978 (E. Saar);

Aavo Heinlo: Soojuskiirguse levi mittehallides keskkondades, 18.12.1978 (V. Ivanov);

Tatjana Feklistova: CII iooni emissioonispekter ja süsinikuioonide sisaldus planetaarudukogudes, 22.09.1980 (A. Sapar, A. Nikitin);

Rein Rõõm: Kiirgusväli planeetide atmosfäärides anisotroopsel hajumisel, 29.10.1980 (O. Avaste);

Peep Kalv: Valitud pikaperioodiliste varjutuslike kaksiktähtede uurimine fotoelektriliste vaatluste teel, 29.10.1980 (I. Pustõlnik);

Indrek Kolka: Tähe P Cygni kesta mudelid, 29.10.1980 (L. Luud);

Jaan Pelt: Astronoomiliste aegridade sagedusanalüüs, 24.12.1980 (T. Kipper);

Matti Pehk: Normaalsete K ja M hiidude energeetiliste karakteristikute määramine lähedases infrapunases piirkonnas, 8.04.1981 (L. Luud);

Uku Hänni: Energiajaotus erinevate emissioonikarakteristikutega O tähtede spektrites, 8.04.1981 (L. Luud);

Mare Ruusalepp: B0-B3 tähtede pöörlemise kaldenurga ja kiiruse määramine, 1.06.1983 (A. Sapar);

Mihkel Jõeveer: Galaktika struktuur Päikese ümbruses ja varjatud massi probleem, 4.04.1984 (J. Einasto);

Urmas Haud: Galaktika mudel, 19.12.1984 (J. Einasto);

Liia Hänni: Punaste hiidude atmosfääride uurimine sünteetilise spektri meetodil, 28.05.1986 (T. Kipper);

Jaan Vennik: Galaktikarühmade ehitus, 24.09.1986 (J. Einasto);

Erik Tago: Galaktikate Coma superparve ja tema ümbruse ehitus, 11.03.1987 (J. Einasto);

Voldemar Harvig: Valitud massiivsete varjutuslike kaksiktähtede vaatluslik uurimine, 13.12.1989 (A. Sapar);

Mirt Gramann: Universumi struktuuri modelleerimine ja selle võrdlemine vaatlustega, 23.05.1990 (E. Saar);

Peeter Traat: Tähesüsteemide evolutsiooni uurimine modelleerimise alusel, 21.11.1990 (J. Einasto);

Laurits Leedjärv: Sümbiootiliste tähtede komponentide füüsikalised karakteristikud, 5.12.1990 (L. Luud);

Lili Sapar: Kuumade tähtede ultraviolettspektrite uurimine, 17.12.1990 (A. Sapar);

Kalju Annuk: Kolme pikaperioodilise WR+O tüüpi kaksiksüsteemi spektroskoopiline uurimine, 17.12.1990 (T. Nugis);

Enn Kasak: Gasodünaamilised protsessid Galaktika kuumas gaaskroonis, 17.12.1990 (E. Saar).

Kõik väitekirjade kaitsmised AAIs olid edukad. Kui kõigi 103 väitekirja kohta toimunud salajase hääletamise tulemused kokku liita, tuleb poolthääli 933, vastuhääli 14 ja erapooletuid 11. Kõige halvem salajase hääletuse tulemus oli 7 poolt, 1 vastu ja 1 erapooletu. Väga vähe oli ka negatiivseid ametlikke arvamusi väitekirjade kohta. Kõik ametlike oponentide retsensioonid olid positiivsed peale ühe, mis oli põiklev. Juhtivate asutuste – väitekirjadele kollektiivse arvamuse andvate asutuste – retsensioonidest oli vaid üks negatiivne ja kaks tugevalt kriitilised. Mitte ainsatki AAI erialanõukogu poolt omistatud teaduskraadi ei jätnud KAK kinnitamata. Ainult ühe väitekirja suunas KAK tagasi nõukogusse täiendavale läbivaatamisele mõnede asjaolude täpsustamiseks.

Paljud kraaditaotlejad eelistasid kaitsma tulla just meile, kuna levis info, et meil pole taotlejal endal vaja pärast kaitsmist koosoleku stenogrammi protokolliks vormistada, vaid seda tegi magnetofoni lindilt meie nõukogu äärmiselt kohusetundlik sekretär Aili Linnas. Pole vaja vist öelda, et paljud meil kaitsnud on meie head sõbrad siiani.

Kokkuvõtteks, AAI erialanõukogu tegi head tööd ja paljud noored astronoomid said meilt oma sellipaberid edasiseks tööeluks.